ကြ ်န္ေတာ္တို့၏၀န္ေဆာင္မႈ

ဓာတုေျမၾသဇာ၀န္ေဆာင္မႈမ ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း

သုေသသန၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဒီဇိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ ်ားနွင့္Logo တံဆိပ္မ ်ားထုတ္လုပ္ေပးျခင္း

 

ဓာတုေျမၾသဇာမ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း

ကြ ်န္ေတာ္တို့ိိိိိ၏ထုုက္ကုန္


Bullazia Agrifluids Co,LTD

နံပါတ္ ၉၉၉ ရာခ်ာဖုလမ္း

ဘန္ခြန္ေကာင္း,ဘန္ေကြး

ႏြန္ထဘူရီ ၁၁၁၃၀

ဖုန္း. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. ဖက္စ္. 0-2879-9843.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5, Fax: (662) 879-9843

Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.